ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه
1 اصول کلی فلوسایکومتری با تاکید بر سیکل سلولی و آپوپتوز-نکروز 27/02/1401 پوستر
2 چکیده مقاله 8/3/1401 پوستر
3 طراحی واکسن 24/03/1401 پوستر
4 خودآزمایی معاینه پستان 29/4/1401 پوستر
5 باروری و جوانی جمعیت 16/6/1401 پوستر
6 پروپوزال نویسی1 17/8/1401 پوستر
7 پروپوزال نویسی 2 18/8/1401 پوستر
8 آشنایی با مالکیت فکری 28/8/1401 پوستر
9 ثبت اختراعات داخلی 29/8/1401 پوستر
10 بررسی متابولیسم کربوهیدرات در موش آزمایشگاهی(تئوری) 19/9/1401 پوستر
11 آشنایی با آیین نامه های استعداد درخشان ( دانشکده پزشکی) 21/9/1401 پوستر
12 آشنایی با آیین نامه های استعداد درخشان ( دانشکده پیراپزشکی) 26/9/1401 پوستر
13 آشنایی با آیین نامه های استعداد درخشان( دانشکده پرستاری) 29/9/1401 پوستر
14 چگونه در حیطه و فیلد علمی خود بهترین عنوان را برای مقالات مروری انتخاب کنید؟ 25/11/1401 پوستر
15 انواع مطالعات علوم پزشکی 30/11/1401 پوستر
16 مدیریت رفرنس ها با نرم افزار End note 1/12/1401 پوستر
17 اخلاق در پژوهش 3/12/1401 پوستر
18 سرقت ادبی(پلاژیاریسم) 6/12/1401 پوستر
19 اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی 7/12/1401 پوستر

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب