شورای مرکزی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

انتخاب شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1-  تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره 2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

وظایف شورای مرکزی

1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4.پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی  

5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

اعضای شورای مرکزی

1. محمد امین اقتداری

2.  نگار حبیبی بهروز

3.  زهرا راکیان

4.  ثمین قلمبر

5.  سینا کول چپی

6.  فاطمه سمیع

7.  سینا احمدی فارسانی

8.  محمد مهدی

9.  فروزان خانه باد

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب