صفحه اصلی > معرفی > سرپرست کمیته 
سرپرست کمیته

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

جناب آقای هادی بهرامی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه