صفحه اصلی > لینک کمیته کشوری و سایر 
لینک کمیته کشوری و سایر

لینک سایت کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی و سایر کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

http://hbi.ir/Part1/Unit.aspx?hbsId=94&category=1&templateid=1&hdlId=0

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/page/4401/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/src/fa

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

https://src.umsu.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://isrc.mui.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://src.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=7064&Site=src.ajums.ac&Lang=fa-IR

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://src.iums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://src.medilam.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

https://src.mubabol.ac.ir/page/?pid=3786

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://src.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

https://www.bmsu.ac.ir/portal/home/?239386/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی

http://src.uswr.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir/index.aspx?lang=1&sub=58&back=0&tempname=srcnew

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

https://src.tbzmed.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

http://modares.ac.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=41&pageid=6087

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=738

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

https://src.skums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=41&pageid=1303&p=1

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://msrc.zaums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://zums.ac.ir/index.php?gsmp=136-fa

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

https://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=41&pageid=177

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

https://src.semums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://shmu.ac.ir/alliedmed/fa/page/99/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://sc.sbmu.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://src.sums.ac.ir/fa/index.html

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم

http://med.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=110&fkeyid=&siteid=41&pageid=7120

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://src.fums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://src.qums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=102

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/Muk/ViceChancelleries/first/Res_Admin/Student_Committee.aspx

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://kmu.ac.ir/fa/ksrc

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

https://src.kums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://goums.ac.ir/index.php?sid=57

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://src.gmu.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/src/2861/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C.aspx

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://src.lums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://pajooheshi.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=NkomiteMain&lang=1&sub=2&epageId=30824&isPopUp=false

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://sram.mums.ac.ir/index.php

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://src.resv.hums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://src.umsha.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://src.yums.ac.ir/

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=4552

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://research.zbmu.ac.ir/fa

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

http://research.nkums.ac.ir/Category/4027

 

 

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved