صفحه اصلی > ارکان کمیته > شورای مرکزی 
شورای مرکزی

شوراي مركزي

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

انتخاب شورای مرکزی

اعضاي شوراي مركزي دانشگاه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند كه  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي بوده و داراي حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1-  تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره 2- رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

تبصره 3- جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

وظايف شورای مرکزی

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته

4.پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي  

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

 

اعضای شورای مرکزی

1. محمد چاویده

2. نسترن میرسامی یزدی

3. حسین تقوایی نسب

4. مهدی حاتمی دزدارانی

5. محمدرضا فروزش

6. سمیه رامزی

7. مجید کلانتر رشیدی

8. علی آریا نژاد

9. دالیا شریفیان

10. وحید خیراندیش

11. سینا حبیبی نژاد (علی البدل)

12. سجاد آذرباد (علی البدل)

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved