شورای مرکزی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

انتخاب شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1-  تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره 2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

وظایف شورای مرکزی

1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4.پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی  

5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

اعضای شورای مرکزی

1.علی آریا نژاد

2. یاسین مرادی مهر

3. علی نیک جو

4. علی شوش

5. فائزه میری

6. فاطمه دوستی

7. فاطمه کیانی

8. میترا حسنی فرد

9. مهدی علیزاده

10. نگین مبصر

11. سعیده مرادی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب